A Speed Sped’03 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJAAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 12. cikkében előírt átláthatóság elvének eleget téve a Speed Sped’03 Kft. az alábbi tájékoztatást adja közre az érintett természetes személyek részére. E dokumentum célja, hogy egyértelműen és részletesen tájékoztassa Önöket, mint érintett természetes személyeket az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről.

Amennyiben kérdése van, kérjük, forduljon bizalommal a Speed Sped’03 Kft. adatvédelmi tisztviselőjéhez:

Schulzné Pálinkás Krisztina; elérhetősége: krisztina.schulz@speedsped.hu +36309744668

 1. A Speed Sped’03 Kft. alaptevékenységével összefüggő adatkezelés

A Speed Sped’03 Kft. feladata, mint a gazdaság résztvevője az ügyfelek/vásárlók üzleti igényeinek kielégítése a Speed Sped’03 Kft. alapító okiratában foglalt tevékenységi körökben.

 1. A Speed Sped’03 Kft. tevékenységéhez kapcsolódó egyéb adatkezelés

A Speed Sped’03 Kft. alapfeladatának ellátása során természetes személyekkel való kapcsolatba kerüléssel szükségszerűen végez további adatkezelést.

  1. Honlap

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása. Célja a honlap működésének ellenőrzése, fejlesztése és a működési zavarok megakadályozása.

 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a Speed Sped’03 Kft. és a külsős honlapfejlesztő cég munkatársai.

 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: érintettek a honlap látogatói. A rögzített adatok: számítógépének IP címe, letöltés dátuma, időpontja, honlapon használt felhasználói beállítások, nyitott mappák azonosítója.

A Speed Sped’03 Kft. honlapján az adatközlők egyéni döntésük alapján hozzájárulásukkal megadhatják személyes adataikat, amennyiben egyes szolgáltatásokról érdeklődnek, vagy azt szeretnék igénybe venni. A megadott adatokat a Speed Sped’03 Kft. minden esetben a GDPR és az Info. tv. előírásai szerint kezeli, azt harmadik félnek át nem adja, az így gyűjtött adatokból profilozást, automatizált döntéshozatalt nem hajt végre, a leendő ügyfeleinkre és partnereinkre nézve ez az adatközlés további joghatással nem jár.

Megtekintés-számlálót, web jelzőt nem használunk. Sütiből többfélét használunk:

Weblogot azaz az állományok letöltési naplóját használjuk.

 1. Az adatkezelés időtartama: a munkamenetek a böngésző bezárásának pillanatában törlődnek. Egyes sütik esetében az adatkezelés időtartama 90-365 nap, Google Analytics esetében korlátlan. Az érintett felhasználó a sütiket törölheti saját számítógépéről, és le is tilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. (A süti olyan információ, amelyet a meglátogatott weboldalak tárolnak el a számítógépen. A sütik gyakran tárolnak a weboldalakkal kapcsolatos beállításokat, mint az alapértelmezett nyelv vagy hely. A weboldalra visszalátogatva a böngésző elküldi az adott weboldallal kapcsolatos sütiket. Ez lehetővé teszi a weboldal számára, hogy személyre szabott információkat nyújtson.)

  1. Hírlevél

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása. Az adatok kezelésének célja elektronikus hírlevelek küldése az érdeklődők részére, közvetlen tájékoztatás a Speed Sped’03 Kft. által rendezett főbb eseményekről.

 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a Speed Sped’03 Kft. aki a Hírlevél szolgáltatást végzi.

 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a Hírlevél szolgáltatásra feliratkozók. Hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozás során megadott név, e-mail cím és a feliratkozás dátuma.

 4. Az adatkezelés időtartama: az érintett kérelmére az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek, a meg nem erősített feliratkozás esetében 3 nap elteltével.

  1. Lépjen velünk kapcsolatba!

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása, amelyet a kapcsolatba lépéssel ad meg. Cél: a Speed Sped’03 Kft.-vel kapcsolatba lépők kérdéseinek megválaszolása, igényei teljesítése; monitoring, illetve felhasználói igények elemzése.

 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: a Speed Sped’03 Kft. gazdasági társaság tulajdonosi és vezetőségi köre: Schulz Péter, Schulzné Pálinkás Krisztina

 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a Speed Sped’03 Kft-vel kapcsolatba lépők, szolgáltatást igénybe vevők. Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, irányítószám, település, felhasználás célja, felhasználói csoport, gazdasági szervezet teljes megnevezése, nem kötelező elemként gazdasági szervezet adószáma, központi email címe és telefonszáma, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe.

 4. Az adatkezelés időtartama: az adatokat célhoz kötötten kezeli a Speed Sped’03 Kft..

  1. Szerződések

 1. Az adatkezelés jogszabályi alapja és célja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. Célja a szerződés teljesítése, végrehajtása.

 2. Az adatkezelésre jogosultak köre: szerződésekhez szükséges személyes adatokat a Speed Sped’03 Kft. és a Speed Sped’03 Kft. szerződéses partnereként tevékeny­kedő Csepel Invest Kft. (1211 Budapest, Kossuth L. u. 30-46., adószáma: 10542327-2-43) könyvelő vállalkozás munkatársai.

 3. Az érintettek és a kezelt adatok köre: a Speed Sped’03 Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló természetes személyek. A kezelt adatok a szerződésben szereplő személyes adatok: születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, bankszámlaszám. Nem természetes személyekkel kötött szerződések esetében, a kapcsolattartók személyes adataira 2.4. pontban rögzítettek irányadók.

 4. Az adatkezelés időtartama: a számlázási adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint kerülnek 8 évig megőrzésre, a szerződések nyilvántartásának iratai az iratkezelési szabályoknak megfelelően nem selejtezhetők.

 1. Adatbiztonság

A Speed Sped’03 Kft. Informatikai Biztonsági Politikája az alábbi linken érhető el: https://www.speedsped/ibp/

 1. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

  1. Az érintettek jogai a Speed Sped’03 Kft. tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés esetén

Az érintett kérelmezheti:

 1. tájékoztatását a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről;

 2. személyes adataihoz való hozzáférést (elektronikus úton, vagy másolat útján);

 3. pontatlan személyes adatainak helyesbítését, hiányos személyes adatainak kiegészítését;

 4. személyes adatainak törlését, kezelésének korlátozását, ha az ahhoz szükséges feltételek fennállnak;

 5. továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

  1. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén,

 1. a Speed Sped’03 Kft. belső adatvédelmi tisztviselőjéhez (Schulzné Pálinkás Krisztina, krisztina.schulz@speedsped.hu)

 2. bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27. https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/);

 3. valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bármely tagállami nemzeti adatvédelmi hatóságnál.

5